Cần quy định về trách nhiệm tạo điện tử thông báo

Đó là đề xuất của Chủ nhiệm Cục Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới khi cho ý kiến ​​vào dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi) tại Phiên họp pháp luật tháng 9/2022 Của Ban Thường vụ Quốc hội diễn đàn ra ngày 19/9.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Hiện nay Chính phủ là Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị định về cá nhân dữ liệu bảo vệ. Nghị định này cũng ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến ​​là chờ ý kiến ​​của cơ quan có thẩm quyền, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến Luật Giao điện tử (bản sửa đổi).

“Do đó, tôi đề nghị Ban soạn thảo cần phối hợp với các cơ quan chủ quản, đặc biệt là Bộ công cụ nghiên cứu để đảm bảo nội dung của dự án thảo văn bản hướng dẫn thi hành và tích hợp vào Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) cho nhất hệ thống, chọn chéo với nội dung của câu hỏi nêu trên ”, Chủ nhiệm ban Quốc phòng và An ninh cho biết.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm ban Quốc phòng và An ninh cũng cho rằng hiện nay Bộ Công an đã có một đề án rất thành công về thông tin cá nhân là tích hợp vào căn hộ có gắn chip. This server for the Main over the power, the products, well are being and used and use this information. Bởi vậy, cơ quan chỉnh sửa cần nghiên cứu các quy định có tính liên kết với các nội dung trong Luật Giao dịch điện tử để đảm bảo lợi ích và an toàn thông tin trong giao dịch.

Chủ nhiệm ban Quốc phòng và An ninh đặt câu hỏi: Vấn đề giao dịch điện tử liên quan đến quốc phòng, an ninh thì có quy định trong luật này hay không, hay quy định đây là đề xuất riêng cho lĩnh vực quốc phòng , an ninh và điện tử giao dịch? Đây là vấn đề lớn, nếu quy định trong luật, thì quy định như thế nào hoặc giao cho Chính phủ có một yêu cầu riêng về lĩnh vực quốc phòng, an ninh?

Về việc tạo dữ liệu tin nhắn là vấn đề phổ biến, Chủ nhiệm Quốc phòng và An ninh đề nghị Ban soạn thảo cần quy định cụ thể hơn về quản lý người khởi tạo, trách nhiệm của người khởi tạo thông báo điện tử, nhất là những thông điệp chứa đời tư thông tin, bí mật cá nhân, bí mật của cơ quan, tổ chức, vì các vấn đề này đều có liên quan đến cá nhân thông tin và chữ ký số, v.v.

Về điện tử giao dịch đối với cơ quan nhà nước, theo Chủ nhiệm Quốc phòng và An ninh, cơ quan nhà nước cung cấp một số công việc dịch vụ trực tuyến thiết bị cho người dân và doanh nghiệp. This is this is going to convert very nhanh chóng, cung cấp những công việc dịch vụ đó. Đồng thời, hiện tại có một trạng thái vừa cung cấp điện tử giao dịch nhưng cơ quan yêu cầu hoạt động phải có giấy, trạng thái đó gây bất tiện cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo ra a app in the law is the active in this.

Do đó, Ban biên tập cần phải quy định về việc bắt buộc phải tiếp nhận và xử lý điện tử giao dịch gửi đến từ người dân và doanh nghiệp, không được phép từ chối hoặc yêu cầu nộp thêm hồ sơ bất kỳ bên dưới hình ảnh any format.

“Về chữ ký vấn đề chuyên dùng của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các dịch vụ điện tử theo quy định là Chính phủ cung cấp dịch vụ là chữ ký số nhưng riêng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, có điều chỉnh hay không có ký tự này? By vậy, Ban biên tập cần nghiên cứu thêm về vấn đề này ”, Chủ nhiệm Quốc phòng và An ninh cho biết. /.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *