dự án chăn nuôi bò sữa Bắc Bình Thông Thuận

BTO – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa ký Công văn số 3024 có ý kiến: Không xem lại quyết định thu hồi dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao (diện tích 479 ha) tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận tại Công văn số 4003 ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Tư vấn có văn bản trả lời cho Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận, đồng thời thực hiện thủ tục hoạt động dự án theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bắc Bình triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4003 ngày 22/10/2021. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận có trách nhiệm phối hợp với UBND Bắc Bình, Sở Tài chính xử lý số tiền mà Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận trả lại phần trái cây, hoa màu cho công ty.

z2992478896369_14317fd6672e51badc3033351075041a.jpg
Nơi dự án triển khai tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình

Được biết, trước đó UBND tỉnh đã nhận được các văn bản của công ty cổ phần Sữa Thông Thuận về việc đề nghị xem xét cho công ty tiếp tục thực hiện dự án trồng cây ngắn ngày và nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao trên tích diện phần đã thực hiện giải phóng mặt bằng tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình. Tuy nhiên, UBND tỉnh quyết định thu hồi vì rất nhiều lý do. Nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng chủ trương đã được quy định tại quyết định chủ đầu tư và các nội dung đã được UBND tỉnh gia hạn thực hiện tại Thông báo số 75 ngày 21/3/2019, số 1712 ngày 8/5/2020, số 783 ngày 9/3/2021 và số 1699 ngày 17/5/2021. Ngoài ra, nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có lãnh đạo ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, phạm vi điểm đ Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư năm 2020. Thêm vào đó, dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất nhưng nhà đầu tư đã triển khai tác động trên đất là phạm vi luật về đất đai.

z2992417758077_152883dba2f42d0b9c6ae6a38705d423.jpg

Dự án này có diện tích 479 ha được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 860 ngày 3/4/2017. Tổng tư vấn toàn bộ theo dự án (từ trang trại ngắn ngày, đến nhà máy biến thịt bò, các sản phẩm từ sữa) khoảng 3.000 tỷ đồng trong 5 năm từ 2017-2022.


M. VÂN

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *