Nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao và khoa học

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao và khoa học – công nghệ… là một trong những nội dung quan trọng mà cấp quyền, chính quyền các cấp của Bình Thuận luôn chú trọng, qua đó góp phần phát triển triển khai kinh tế – xã hội, nâng cấp đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, để nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao và khoa học – công nghệ… thì bên cạnh những kết quả đạt được, hãy hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải nhìn thẳng to the following mode, undercut to tìm kiếm hợp pháp giải quyết.

dsc_5641.jpg

Execute

Với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục – đào tạo của tỉnh có những hoạt động chuyển đổi tích cực, sự nghiệp y tế, sức khỏe nhân dân có nhiều người tiến trình, chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được nâng lên, hoạt động khoa học – công nghệ đạt được nhiều kết quả tích cực, hoạt động văn hóa, thể dục – thể thao, thông tin – truyền thông có nhiều khởi động, các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời… Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm mà chúng ta phải nhìn nhận, đó là: Đối với nghiệp vụ giáo dục và đào tạo, công việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đồng bộ không thật, tự động học và thực hành kỹ năng của người học bị hạn chế. Fptshop.com.vn Ý thức học tập, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận học sinh có những biểu hiện đáng lo ngại; trạng thái “đường học bạo lực” vẫn còn xảy ra. Chất lượng cơ sở, trường học thiết bị trang bị thiếu và không có đồng bộ. Chính tài nguyên tác vụ của một số cơ sở giáo dục – đào tạo gặp khó khăn. Về nghiệp vụ y tế, vận hành sức khỏe nhân dân, chất lượng, chữa bệnh không cao. Chất lượng cơ sở, công việc thiết bị trang, chữa bệnh tuy có chú thích đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, khi thực hiện xã hội hóa bị chậm. Đội ngũ lương y tế không mất tích, thiếu bác sĩ, học viện đại học và bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu. Tổ chức và hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng hạn chế. Tình hình bệnh tuy giảm nhưng một số bệnh truyền nhiễm vẫn còn tồn tại và cao. Nhà quản lý tác giả về nước quản lý nhân viên có mặt không có quyền truy cập. Trên các lĩnh vực khoa học – công nghệ, nghiên cứu hoạt động, khoa học ứng dụng – công nghệ và áp dụng vào công việc sản xuất và đời sống còn chậm, chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tế – xã hội của tỉnh. Nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực khoa học – công nghệ của tỉnh còn thiếu và yếu. Thị trường khoa học – công nghệ chưa được định hình thành. Đối với văn hóa, thể dục – thể thao, thông tin và truyền thông: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn hình thức, không đi vào chất thực, không trở thành phong trào tự cảm ứng in nhân dân; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp. Thiếu văn hóa thiết bị, không đáp ứng tốt như yêu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Xã hội hóa hoạt động hóa văn bản, có thể thao tác mạnh mẽ. Một số di tích lịch sử, văn bản chưa được tu bổ, tôn tạo kịp thời. Các thao tác từ tỉnh đến cơ sở bị thiếu và không có đồng bộ; phong tập thể dục, thể thao quần áo chúng tôi phát triển chưa đều, không được duy trì thường xuyên. Thông tin công tác, truyền thông ở cơ sở dữ liệu. Nhà quản lý công việc về mạng xã hội còn nhiều khó khăn, bất cập …

dsc_7071.jpg
Khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Hàm Thuận Nam. Ảnh: Đ.Ha

Solution

Từ những hạn chế, khuyết điểm trên, để nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao và khoa học – công nghệ… cấp ủy, chính quyền và các chức năng cần phải thực hiện hiện tốt những công việc với những người thực hiện công việc phù hợp với khả năng và theo điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình. The first time must be development to the best Nghị quyết Trung ương về sự thay đổi căn bản mới, toàn diện giáo dục đào tạo. Tăng cường, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực máy chủ yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo trong giai đoạn mới. Gắn kết chặt chẽ giữa các trường, cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo ra đội ngũ lao động lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành và lĩnh vực. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ. Có phù hợp chính sách về chế độ ưu đãi và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia giỏi trong và ngoài nước … Chú ý phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ cả về số lượng và chất lượng. Có NCĐT khuyến khích chính sách, chuyển đổi nghệ thuật ứng dụng vào sản xuất. Hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ trong các lĩnh vực trong sạch, nông nghiệp, khai thác, hải sản chế biến và khai thác, sản xuất biến chế độ. Quan tâm hỗ trợ phát triển khoa học – công nghệ và các hoạt động dịch vụ khoa học – công nghệ; tăng cường liên kết, hợp tác trong khoa học hoạt động – công nghệ. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… Tập trung phát triển các lĩnh vực y tế, văn hóa – thể thao, thông tin – truyền thông tin. Theo đó, sửa chữa đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, các phòng khám đa khoa khu vực; Tiếp tục đầu tư hiện đại thiết bị trang cho các bệnh viện. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích đội ngũ y, bác sĩ tự học nâng cao trình độ chuyên môn liên kết với giáo dục nâng cao “y đức” cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế. Tăng cường y tế dự phòng, nâng cao ý thức phòng bệnh trong nhân dân, cải thiện chất lượng phòng bệnh, chữa bệnh và tinh thần phục vụ của đội ngũ y tế. Khuyến khích và huy động các nguồn lực xã hội để phát triển mạng lưới y tế ngoài công lập, ưu tiên các cơ sở thực hiện kỹ thuật cao… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (key XI) về việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trả lời yêu cầu trong tình trạng mới. Phát huy các trò chơi của tập trung, nghệ nhân, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp, sáng tạo những giá trị mới phục vụ xây dựng soạn thảo văn bản, phát triển con người Việt Nam và phục vụ yêu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Tăng cường xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục – thể thao; phát triển mạnh mẽ phong trào tập thể dục – thể thao quần áo và các môn thể thao có thế mạnh của tỉnh. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông tin. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Bình Thuận.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *