Quy định bổ sung về biên tập nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu

Ngày 01/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2022 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định số 06/2016 / NĐ-CP ngày 18/01/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Nghị định 71/2022 / NĐ-CP bổ sung mới 20a về biên tập, phân loại, biên dịch nội dung phát, truyền hình theo yêu cầu.

Cụ thể, theo Nghị định 71/2022 / NĐ-CP, biên tập, phân loại nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu thực hiện như sau:

Đối chiếu với tin tức chương trình, thời sự; chương trình về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội: You must be the base of the message has a license activity, transfer image output, compile before the level on service.

Đối đầu với phim: Before cung cấp trên dịch vụ, đơn vị cung cấp dịch vụ phải bảo đảm thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim theo chỉ tiêu phân loại do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; Trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ không bảo đảm thực hiện phân loại phim, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền thực hiện phân loại with the movie is not being leveled the type phim is not allow hoặc quyết định phát sóng.

Đối với chương trình thể thao, giải trí: You must be compile, the type before supply on service and display the warning in when the supply service, security not a range in the rule of law Vietnam. Đơn vị cung cấp dịch vụ căn cứ vào nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật liên quan để thực hiện hoạt động biên tập, phân loại.

Bảo tồn sự sáng của tiếng Việt trong nội dung biên dịch, phát thanh truyền hình theo yêu cầu

Về nội dung phát thanh dịch, truyền hình theo yêu cầu, nêu rõ ràng buộc, phim biên dịch, chương trình nước ngoài phải bảo đảm tôn trọng, bảo đảm sự tồn tại của tiếng Việt, bảo mật không phạm vi cấm theo quy định pháp luật Việt Nam. Nội dung biên dịch đối với từng chương trình loại (nếu có) được thực hiện biên dịch, phân loại như quy định trên.

Bộ thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan ngăn chặn việc phổ biến các nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu không thực hiện biên tập, phân loại theo các quy định biên tập, nội dung phân loại phát thanh, truyền hình theo yêu cầu trên.

Nghị định có hiệu lực thi thành từ ngày 1/1/2023.