Thảo luận hai chủ đề

Ngày 4-10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ hai.

Sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp luật hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề tài tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống hoạt động main value.

TTXVN

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *