Nghệ An: Move Change the public library system on the table site

Ngày 14/9/2022, Ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 630 / KH-UBND về Chuyển đổi hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 .

Tvt NA

Ảnh: Bạn đọc tra cứu tài liệu tại thư viện tỉnh (source: baonghean.vn)

Triển khai quyết định số 206 / QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc duyệt duyệt “Chương trình chuyển đổi số thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Kế hoạch hướng đến mục tiêu: Từng bước đầu tư, phát triển công ty thư viện hệ thống thành hiện đại thư viện, triển khai hạ tầng đồng bộ thiết bị, tự động hóa chuyên môn, ứng dụng tích hợp thư viện phần mềm , number of library into the activity library; triển khai liên thông, tạo tài nguyên chia sẻ và sản phẩm thông tin giữa các thư viện trong tỉnh và cả nước.

Kết nối truyền thông số, đọc tương tác ứng dụng, xem trực tiếp quan cho độc mọi lúc, mọi nơi được thực hiện một cách hiệu quả thông qua kết nối Internet trên Web môi trường và ứng dụng điện thoại thông minh… Xây dựng Trang thông tin điện tử công cộng thư viện để cung cấp dịch vụ trực tuyến trên trang web.

Tối đa ứng dụng các công nghệ mới trong kỷ nguyên chuyển đổi số cho viện Thư viện tỉnh Nghệ An như: công nghệ điện toán đám mây (Cloud), công nghệ thông minh nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) … To convert the number of TOÀN diện hệ thống cộng đồng thư viện hệ thống của tỉnh trên công nghệ hiện đại cũng như cung cấp các tiện ích tốt nhất cho các tác giả độc quyền trong tỉnh.

Đến năm 2025 dự kiến ​​đạt được chỉ tiêu cụ thể sau: 80% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học tại tỉnh thư viện và các cấp thư viện , thập lục phân xã, quản lý được số hóa; 100% the management management, thư viện công việc được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến ​​thức, quản lý kỹ năng, hiện đại thư viện vận hành.

Cũng theo kế hoạch, định hướng đến năm 2030: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển số lượng thư viện, số hóa tài liệu bảo đảm cung cấp hiệu quả thư viện dịch vụ cho người sử dụng; 100% library level is used to use the software library do Thư viện tỉnh triển khai, hướng đến trung tâm thư viện hệ thống, bảo đảm liên kết, chia sẻ tài nguyên tiện lợi; đầu tư phát triển thư viện dịch vụ loại hình trên thông minh thiết bị di động; built-in liên hợp lục mục, kết nối với liên kết lục mục dự án sử dụng chung do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan, các ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nhiệm vụ như: nâng cao nhận thức, tăng trưởng tuyên truyền chiều sâu về công cụ chuyển đổi hệ thống cộng đồng thư viện; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; hoàn thiện và phát triển hạ tầng, nền tảng số, thư viện số liệu; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh tác động giữa các cơ quan trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào công việc phát triển hạ tầng, chuyển giao khoa học và công nghệ, nguồn lực thông tin cũng như đào tạo, bồi dưỡng nhân lực , khoa học nghiên cứu trong thư viện.

Đ.T

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *