Quốc hội lấy phiếu nhiệm vụ tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm 2023

Sáng 27/9 tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Cục Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, kết nối trực tuyến với 49 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt từ đầu nhiệm kỳ đến nay phải nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trong đó phải coi lại công việc mới, nâng cao hiệu lực, hiệu lực kết quả của công việc giám sát là trọng tâm, then chốt.

Cùng với công việc thiết lập, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Thường vụ Quốc hội quan trọng chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để thay đổi mới, tăng cường hiệu lực kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội với chủ chuẩn bị kỹ lưỡng, theo phương châm sớm, từ xa, huy động được tối đa trí tuệ của đại biểu Quốc hội, các cơ quan là chủ thể giám sát, đối tượng chịu. giám sát cũng như cơ quan phối hợp, các chuyên gia trong giám sát hoạt động.

Hội nghị hôm nay là quan trọng tiền đề cho việc triển khai các nội dung giám sát trong năm 2023, góp phần bảo đảm hệ thống nhất, đồng bộ, thông tin trong suốt triển khai. Các ý kiến ​​thảo luận, đánh giá tình hình triển khai và các kết quả nổi bật cũng như phân tích, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, những kinh nghiệm quý, bài học hay trong triển khai Chương trình giám sát năm Năm 2023.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình điều hành của Đảng đoàn Quốc hội, chương trình, kế hoạch kỳ họp của Quốc hội, do đó các cơ quan chủ quản cần quan tâm đến việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giám sát hoạt động.

Đề cập hoạt động lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội trên cơ sở xem xét. , đánh giá khách quan, toàn diện về công việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn để cho ý kiến ​​công việc, khách hàng tại kỳ họp.

Ban Công tác đại biểu hợp tác chặt chẽ với Tổng Thư ký Quốc hội để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm, khách hàng quan, đúng quy định của pháp luật.

Về hoạt động chất vấn, Tổng Thư ký Quốc hội chủ, phối hợp đồng thời với Hội đồng Dân tộc, Các khối của Quốc hội và các cơ quan liên quan để chuẩn bị thật tốt hoạt động chất lượng trong thời gian tới.

Các trưởng Bộ, Trưởng ngành tham gia trả lời chất lượng cần xác định trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, cơ quan mình phụ trách trước Quốc hội, trước nhân dân; cung cấp đầy đủ thông tin, đối thoại, thảo luận với các đại biểu để cùng giải quyết những vấn đề đặt ra; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thiết lập lợi ích của nhân dân …

Năm 2023, Quốc hội giám sát 2 chuyên đề: “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực của máy chủ phòng, chống dịch vụ COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng ”tại kỳ họp thứ 5; và “Triển khai thực hiện các yêu cầu của Quốc hội về các mục tiêu chương trình về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo ở giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế – xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ”tại kỳ họp thứ 6.

Ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 2 chuyên đề về: “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014 / QH13 và Nghị quyết số 51/2017 / QH14 của Quốc hội về việc thay đổi mới chương trình, sách khoa học giáo dục phổ thông ”tại phiên họp tháng 8/2023; và “Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” tại phiên họp tháng 9/2023.

Cũng theo ông Bùi Văn Cường, công ty quản lý bàn giám sát cần lưu lại các quản trị viên lựa chọn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt và không tốt để có cơ sở đánh giá đầy đủ các mặt của lĩnh vực. Đồng thời, cần tận dụng tối đa những kết quả giám sát đã thực hiện trước đây, kết quả của thanh tra, kiểm toán cũng như kết quả giám sát của HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội để có thêm cơ sở thông tin xem xét, đánh giá đầy đủ, chính xác.

Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xem xét báo cáo với những thay đổi mới theo hướng trọng tâm, điểm quan trọng, tập trung vào các vấn đề lớn và quan trọng, nêu bật các vấn đề có thể.

“Xác định tiêu chuẩn các trình báo cáo Quốc hội phải thẩm định, đánh giá, có quyết định, kết luận có thể để các cơ quan triển khai thực hiện. Tăng cường tính tranh luận, đi sâu làm rõ vấn đề, trách nhiệm trong thảo luận, xem xét các báo cáo ”- ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Ngoài ra, Hội đồng Dân tộc, Các Ban của Quốc hội cần chú ý đến việc thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật; .

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *