Tin chi tiết – Quảng Trị

(Web Quảng Trị) Chiều 23/9/2022, at Phủ chính sở, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội trợ trực tuyến phát triển trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiện đại và hội nhập. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nguồn cung cấp cho thị trường khoa học công nghệ thành từ các hoạt động Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại các nghiên cứu viện, trường đại học, các trung tâm tạo ra công nghệ , các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cũng như thông qua hoạt động nhập khẩu công nghệ, chuyển công nghệ từ bên ngoài.

Hiện nay, quốc gia cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ có khoảng 22.500 thông tin về nguồn cung công nghệ, 365 thông tin nhỏ về sở hữu trí tuệ. Theo thống kê từ các sàn giao dịch và thiết bị đang hoạt động tại Việt Nam, số lượng nguồn cung cấp cho nghệ thuật được thu thập và phổ biến hiện nay khoảng 77 bản ghi. Tuy nhiên, theo số liệu Điều tra hoạt động mới được tạo ra tại các doanh nghiệp chế biến, chế tạo Cục Thông tin khoa học công nghệ Quốc gia tiến hành năm 2019, chỉ có khoảng 16% doanh nghiệp coi các viện Nghiên cứu, đại học Việt Nam là nguồn cung cấp hàng hóa khoa học công nghệ.

Theo tổng hợp số liệu từ Tổng cục Thống kê, khoảng 75% công nghệ và thiết bị của doanh nghiệp Việt Nam có nguồn gốc từ nước ngoài, trong đó, công nghệ và thiết bị từ những nước có khoa học công nghệ phát triển triển như Mỹ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu,… có hướng tăng nhẹ trong những năm qua.

Phát biểu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thị trường khoa học-công nghệ là một trong những quan trọng yếu tố tạo nên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học-công nghệ là một nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi mới để tạo ra sự thay đổi về năng lượng, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh Cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng lần thứ tư.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trường khoa học-công nghệ tới, Thủ tướng nhấn mạnh, thị trường khoa học-công nghệ là một bộ phận cấu hình của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hoạt động của khoa học-công nghệ và chuyển đổi mới sáng tạo, nâng cấp lao động cao năng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát triển khoa học-công nghệ phát triển phải lấy các nghiên cứu khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm, phù hợp bối cảnh của cuộc thi Cách mạng lần thứ tư và hội nhập tiến trình kinh tế quốc tế và cần huy động tối đa nguồn lực từ khu vực tư nhân và hợp tác quốc tế, thúc đẩy nhanh quá trình thay đổi tốc độ mới sản phẩm và dịch vụ có hiệu suất cao về công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu và chiếm lĩnh thị trường quốc tế.

Phát triển của trường khoa học-công nghệ cần có đồng chính sách, phù hợp, sự sẵn sàng của các nguồn cung cấp công nghệ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại cùng năng lực, uy tín và thương hiệu của các tổ chức trung gian.

Khoa học-công nghệ phát triển cần được đặt trong hệ thống chứng chỉ, liên thông, đồng bộ với phát triển trường hàng hóa, dịch vụ, lao động và tài chính, các trường khác; gắn kết trường trong nước với thị trường toàn cầu và khu vực, phù hợp cam kết quốc tế Việt Nam và thông tin quốc tế; phát triển thị trường khoa học-công nghệ tuân thủ luật cung cấp, cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng cho that need nâng cao nhận thức về trường khoa học-công nghệ. Kiểm soát viên trung ương, gỡ bỏ các khó khăn, điểm nghẽn về chế độ, cơ chế, sách để thị trường khoa học-công nghệ phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng và lồng ghép kế hoạch phát triển thị trường khoa học-công nghệ vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hằng năm.

Triển khai hiệu quả 2 mục tiêu lớn và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại chương trình phát triển của trường khoa học-công nghệ quốc gia đến năm 2030, trong đó: thúc đẩy phát triển nguồn cung cấp và yêu cầu của thị trường khoa học-công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và thay đổi công nghệ mới của doanh nghiệp, hỗ trợ tác động giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu, trường đại học.

Đầu tư cho các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại một số thành phố lớn và khu vực kinh tế trọng điểm đã được quy hoạch duyệt duyệt liên kết với hệ thống các ứng dụng trung tâm và chuyển giao công nghệ của các tỉnh, thành phố, kết nối với các sàn giao dịch nghệ thuật khu vực và thế giới.

Tăng cường thị trường khoa học-công nghệ tại các bàn có nhiều nguồn cung cấp công nghệ cao, tiên tiến và môi trường thân thiện, các trường tiềm năng mà Việt Nam có lợi thế thông qua các hiệp định thương mại. làm.

Đẩy mạnh tổ chức các sự kiện xúc tiến thị trường khoa học-công nghệ quy mô vùng, quốc gia và quốc tế; quảng bá thị trường khoa học-công nghệ và thay đổi mới sáng tạo. Từng bước liên kết, tích hợp với kỹ thuật số nền tảng về thị trường khoa học-công nghệ trong nước và quốc tế; tăng cường tác vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học-công nghệ…

Phạm Mỹ Hạnh

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *