Bộ TT&TT có công việc định định mới giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định về công việc phân tích giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Phan Tâm, Phạm Đức Long, Nguyễn Huy Dũng và tân Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm.

Quyết định số 1751 / QĐ-BTTTT quy định cụ thể nguyên tắc phân tích công việc giữa Bộ trưởng và Bộ TT&TT Thứ trưởng.

Theo đó, Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các công việc quan trọng, cấp bách, Cảm xúc, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, công việc của Bộ; những vấn đề, mới tác giả nội dung chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, chưa được phân tích trong quyết định này và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

Bộ TT&TT có công việc định định mới giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ TT&TT. Ảnh minh họa: mic.gov.vn

Các thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên trong các lĩnh vực, công việc, cơ quan, đơn vị và địa phương được Bộ trưởng phân công.

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân quyền, Thứ trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; use the permissions of the Ministry and kernel of the leader to check, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực, công việc, cơ quan, đơn vị và địa phương được phân tích.

Trong quá trình chỉ đạo, xử lý công việc, nếu có các vấn đề liên quan đến lĩnh vực, công việc, cơ quan, đơn vị, địa phương do Thứ trưởng phụ trách, các Thứ trưởng phối hợp với nhau để giải quyết quyết định. Trường hợp các thứ trưởng có ý kiến ​​khác nhau thì báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Đối với các vấn đề lớn, quan trọng, Sensor có nội dung công việc mới chưa được làm văn bản trong phạm vi điều chỉnh luật, chưa được phân tích trong quyết định này, Thứ trưởng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến ​​chỉ đạo của trưởng bộ.

Thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được phân tích. Khi Bộ trưởng đi ra ngoài, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng ủy quyền cho một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng lãnh đạo của Bộ.

Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Thứ trưởng rời đi, Bộ trưởng trực tiếp hoặc giao Thứ trưởng khác chỉ đạo, phân tích công việc xử lý cho Thứ trưởng.

Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Bộ trưởng và Thứ trưởng họp để giải quyết những công việc cần bàn bạc. Các Thứ trưởng báo cáo Bộ trưởng và thông báo cho các Thứ trưởng khác biết về nội dung chỉ đạo của công ty mình.

This is also QUY ĐỊNH CHI TIẾT về công việc phân tích giữa các trưởng Bộ và các trưởng. Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đứng đầu, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TT&TT. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức tác nghiệp điều hành, Bộ phận quản lý; nội dung chính trị bảo vệ và các công việc khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp chỉ đạo Bộ phận Tổ chức.

Thứ trưởng Phan Tâm giúp Bộ trưởng phụ trách các công việc: Pháp chế; Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; Thi đua – khen thưởng và lịch sử – truyền thống; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Khoa học và Công nghệ; Trí tuệ sở hữu; Standard, quality thuộc lĩnh vực TT&TT. Thứ trưởng Phan Tâm theo dõi và chỉ đạo các đơn vị gồm: Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Hợp tác Quốc tế; Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghiệp Trong; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng bộ TT&TT quản lý.

Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, Internet; Vô tuyến điện tần số; Công nghệ thông tin. Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các công việc: Nội chính; Kế hoạch – Tài chính; Thay đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; Phòng, chống tham, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thanh tra; Công tác Đảng, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh); Quân sự của Bộ; Công tác phòng, chống, bão, giảm nhẹ thiên tai.

Thứ trưởng Phạm Đức Long theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch – Tài chính; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Cục công nghệ thông tin và Truyền thông tin; Cục Viễn thông; Vô tuyến điện tần số; Cục Bưu điện Trung ương; Trung tâm Internet Việt Nam; Biển Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông hữu ích; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Chuyển đổi số; kinh tế số, xã hội số, điện tử giao dịch; Công nghệ thông tin ứng dụng; An toàn thông tin mạng; Chính bưu điện.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách các công việc: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Bộ Thông tin và Truyền thông; Cải cách hành chính; Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển Thông tin và Truyền thông; Công tác Quốc phòng – An ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ chính; Vụ Kinh tế số và Xã hội số; The Quoc gia di chuyển số; Cục An toàn thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin; Viện phần mềm công nghiệp và nội dung số Việt Nam.

Tân Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm giúp Bộ trưởng phụ trách: Báo chí, truyền thông. Thứ trưởng sẽ theo dõi và chỉ đạo các đơn vị gồm: Cục Báo chí; Cục phát thanh, truyền hình và điện tử thông tin; Cơ sở dữ liệu thông tin; Xuất bản cục, In and Phat hành; Ngoại lệ thông tin cục; Báo VietNamNet; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tin; Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

Duy Vũ

Có tiêu chí đánh giá giải pháp Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng

Có tiêu chí đánh giá giải pháp Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng

Căn cứ vào ban điều hành mới, Cục An toàn thông tin sẽ đánh giá và công bố các giải pháp Trung tâm giám sát điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu cho các bộ, tỉnh có cơ the select.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *