Thay đổi chủ đề, thời gian, nội dung chương trình nghệ thuật

Ban nhân dân thành phố vừa có Văn bản số 5162 / UBND-VH1 gửi: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, về việc thay đổi nội dung chương trình biểu diễn .

Đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 2558 / SVHTT-QLVH ngày 22/9/2022 về việc thay đổi chủ đề, thời gian, nội dung chương trình biểu diễn,

Ban nhân sự thành phố có ý kiến ​​như sau:

1. Chấp nhận điều chỉnh nội dung đối với các đề xuất của chương trình biểu diễn nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 2558 / SVHTT-QLVH ngày 22/9/2022.

2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao:

. Thông báo, hướng dẫn Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Liên Minh thực hiện đúng các nội dung đề nghị điều chỉnh, thay đổi; đảm bảo tuân theo các quy định của pháp luật và ý kiến ​​chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

. Chủ trì cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố và các cơ quan liên quan, giám sát Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Liên Minh tổ chức sự kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 21/9/2022Sở Văn hóa và Thể thao nhận được văn bản đề nghị thay đổi chương trình chủ đề, tổ chức biểu diễn thời gian và nội dung chương trình nghệ thuật Khánh Ly – 60 năm hát tình ca “Như một lời chia tay” của Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Liên Minh.

CÁC NỘI DUNG THAY Đ:

1. Đồng ý với các đề xuất của Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Liên Minh về việc thay đổi chủ đề chương trình, tổ chức thời gian và nội dung biểu diễn thể hiện như sau:

. Thay đổi chương trình chủ đề Khánh Ly – 60 năm hát tình ca “Như một lời chia tay” chuyển thành chủ đề “Tình khúc Bolero”.

. Change time thực hiện nghệ thuật biểu diễn từ 20h00 ‘ngày 23/9/2022 hát 20h00 ‘ngày 30/9/2022 tại Nhà hát Tháng Tám thành phố.

. Change the expression in program:

+ Ca sĩ Khánh Ly sẽ không tham gia chương trình “Tình khúc Bolero”.

+ Bổ sung ca sĩ Tuấn Vũ và ca sĩ Mai Trần Lâm tham gia biểu diễn chương trình.

+ Các ca sĩ khác: Chế Linh, Thu Phương, Quang Thành vẫn tham gia biểu diễn trong chương trình “Tình khúc Bolero”Như nội dung đã được ban nhân dân thành phố chấp thuận tại công văn số 4960 / UBND-VH ngày 31/9/2022.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Liên Minh có trách nhiệm thông báo tới khán giả, những người tham gia chương trình và các cơ quan, đơn vị liên quan về công việc thay đổi chủ đề, tổ chức thời gian và nội dung biểu diễn; giải quyết trách nhiệm của tổ chức biểu diễn đơn vị với khách hàng làm thay đổi.