Thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề chậm tiến độ

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 14/2022 / QĐ-UBND về Quy định về thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm tiến độ on a table. This quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 3/10/2022.

Áp dụng đối tượng là tổ chức trong nước; hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện dự án đầu tư theo hình thức thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thiết lập chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; cơ quan, đơn vị Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đầu tư, quản lý đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

Theo đó, thu hồi đất trong trường hợp thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm tiến độ, được quy định.

Bà Rịa - Vũng Tàu Thu hồi đất trong khu công nghiệp làng nghề chậm tiến độ sử dụng đất
Quy định về thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm tiến độ so với giao diện tiến độ trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất.

Sau khi thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của quyết định này mà bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, doanh nghiệp, tổ chức công việc tự chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Ban quản lý khu công nghiệp (đối với dự án trong khu công nghiệp), Sở thương (đối với dự án trong cụm công nghiệp, làng nghề) tham mưu của Cục quản lý cấp tỉnh thành đoàn kiểm tra.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở công thương báo cáo, Kiến nghị của Ban nhân sự tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên kết với tổ chức kiểm tra. Sau khi có kết quả kiểm tra, kiểm tra có trách nhiệm tham mưu cấp lãnh đạo tỉnh xem xét, xử lý.

Sau khi có kết luận của Ban nhân dân tỉnh xử lý không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, thuê lại đất, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham gia, Trình ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi diện tích phạm vi của bên thuê đất, thuê lại đất và giao cho doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thiết lập tài chính chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thiết lập chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề có trách nhiệm quản lý, sử dụng và cho các nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi của bên thuê đất, thuê lại đất có phạm vi.

Trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) nhưng không giao nộp bản gốc Giấy Chứng nhận khi được thu hồi đất, thực hiện như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm định đoạt hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Edit the profile address by quy định; set the list of the certificate of the certificate was hủy bỏ Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử.

Đối với trường hợp đồng chứng nhận giấy chứng nhận có thế chấp nhận tại tín hiệu tổ chức, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm thông báo cho tổ chức tín dụng xử lý đồng thế chấp và nộp lại giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định định.

Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trước ngày 01/7/2014 thì bên thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trước ngày 01/7/2014 (Nghị định ngày 43/2014 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành), trừ trường hợp bất khả kháng tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP mà không được đưa vào sử dụng or slow đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã kết hợp trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất hoặc quá thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp bên không có giao diện kết quả đưa đất tiến độ vào sử dụng trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất mà không đưa đất vào sử dụng hoặc đưa đất chậm vào sử dụng, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thiết lập tài chính chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều này.

Việc xử lý các quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Quyết định cũng quy định chi tiết trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; Các cơ quan, ban ngành, cơ quan, ban quản lý các huyện, thị xã, thành phố.

An Nguyên

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *