Robot công nghệ cao có thể giải quyết các công thức kinh tế hiện nay?

Công nghệ

4 phẩm chất Tim Cook tìm kiếm ở nhân viên Apple

Công việc của Tim Cook không phải là ngồi duyệt hồ sơ xin việc, nhưng trong 11 năm Apple điều hành, ông đã xác định được điều gì sẽ giúp công ty phát triển.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *